Privacyverklaring

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede
alle diensten en overeenkomsten die u met Nextlevel ICT heeft.

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede
alle diensten en overeenkomsten die u met Nextlevel ICT heeft.

1216045369

Verwerking van persoonsgegevens

Nextlevel ICT verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te
kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die Nextlevel ICT aanbiedt.
Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de
verwerking van de bedrijfsgegevens door Nextlevel ICT. Deze gegevens omvatten
bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of
naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. Nextlevel ICT verzamelt niet meer
persoons- dan wel verkeersgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van diensten
en haar bedrijfsvoering. Nextlevel ICT zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en
deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van
een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. Nextlevel ICT zal de
gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren
van de betreffende dienstverlening. Nextlevel ICT zal de gegevens mede mogen
verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van Nextlevel ICT
waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten
tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.

Cookies
Bij het bezoeken van de website van Nextlevel ICT worden cookies aangemaakt die
uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:
- PHP sessie ID cookies
-  CMS cookies

Beveiliging van persoonsgegevens
Nextlevel ICT neemt passende technische en organisatorische maatregelen om
(persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking.
Nextlevel ICT heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen
en procedures. De werkwijze van Nextlevel ICT is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers
Personen werkzaam voor Nextlevel ICT hebben strikte geheimhouding vanuit de
arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen Nextlevel ICT wordt verwerkt.
Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels en worden
getoetst middels een VOG verklaring.

Uw rechten
U kunt bij Nextlevel ICT verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van
verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie,
dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw
schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Wijziging privacy statement en cookie beleid
Nextlevel ICT behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy
statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van
Nextlevel ICT. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.